fbpx

Dag en nacht bereikbaar

Privacy Policy

Privacy Statement

Haaksma & De Haan Uitvaart (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, te weten de overledene en de nabestaanden. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen, het naar persoonlijke wens begeleiden van een uitvaart, te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Wie zijn wij?

Wij zijn Haaksma & De Haan Uitvaart: persoonlijke uitvaartbegeleiding. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook in het geval we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn statutair gevestigd aan de Abe Lenstra Boulevard 50-6, 8448 JB Heerenveen. Postadres is postbus 27, 8440 AA Heerenveen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van de overledene:

Voor- en achternaam, datum en tijdstip van overlijden, geboortedatum en plaats, woonadres en woonplaats, burgerlijke staat, voor- en achternamen van de ouders van de overledene, hoeveel (minderjarige) kinderen worden nagelaten, gegevens van overlijden waaronder een geneeskundige verklaring. Daar waar nodig vragen we ook naar het trouwboekje.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van de nabestaanden of aangever:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, relatie tot de overledene, geboortedatum.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Daarnaast delen wij de persoonsgegevens met (overheids)instanties voor het aangeven van het overlijden en het uitvoeren van de begrafenis of crematie. Uitkeringen van uitvaartverzekeringen regelen.

 • Dienstverlening

Om een uitvaart zo persoonlijk mogelijk op basis van de wensen van de overledene en/of de nabestaanden te begeleiden, verwerken we de persoonsgegevens aangevuld met de wensen. Deze gegevens delen wij met (overheids)instanties om alles rondom de uitvaart te regelen. Om de nabestaanden zoveel mogelijk uit handen te nemen.

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Akte van overlijden, op basis van de verklaring van overlijden van de arts. Deze verklaring is nodig om aangifte te doen bij de gemeente
 • BSN van de aangever. Dit is nodig voor de gemeentelijke administratie.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

 • Informatie en inzage: U kunt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (wettelijk) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: Als u toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit wil zeggen niet langer dan noodzakelijke ten behoeve van de wettelijke bewaartermijn en tot minimaal 1 jaar na het overlijden voor eventuele nazorg.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een dienst en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Haaksma & De Haan Uitvaart: het naar persoonlijke wens begeleiden van een uitvaart.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met kistenleveranciers, rouwvervoer, crematoria, begraafplaatsenbeheer, kerken/kosters, drukkerij, nazorg, gemeenten(aangifte), freelancemedewerksters, uitvaartverzekeraars, begrafenisverenigingen en kranten (t.b.v. rouwadvertenties).

Daarnaast maken we gebruik van Finx Accountants te Sneek,  B&S Media te kampen, Hunenet B.V., en voor de website Google Analytics en facebook pixel.

Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Haaksma & De Haan Uitvaart.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Heerenveen, 1 oktober 2020